Cuban Kalashnikov Bayonets

Cuban Kalashnikov Bayonets

Koreans made a run of 1968 style AKM Bayonets for the Cubans
These have a Tan (yellow) Canvas belt loop

Cuban AKM Bayonets

Cuban AKM Bayonet
Cuban AKM Bayonet
Cuban AKM Bayonet
Cuban AKM Bayonet
Cuban AKM Bayonet
Cuban AKM Bayonet